₹3800

വെറും 7 ദിവസത്തെ അതി തീവ്രമായ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ᴄᴄᴛᴠ ᴛᴇᴄʜɴɪᴄɪᴀɴ ആയി മാറാം…( 100% ɢᴜᴀʀᴀɴᴛᴇᴇ✨👌🏻)*

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Ad ID: 3693

  • Added: August 5, 2019

  • Sale Price: ₹3800

  • Location: India

  • State: Kerala

  • City: Manjeri

  • Phone: 09061037125

  • Views: 5392

Description

*സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി / ബിസിനസ്സ് നിങ്ങളുടെ കൈ എത്തു ദൂരത്ത്….*👑

*വെറും 7 ദിവസത്തെ അതി തീവ്രമായ പരിശീലന ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ᴄᴄᴛᴠ ᴛᴇᴄʜɴɪᴄɪᴀɴ ആയി മാറാം…( 100% ɢᴜᴀʀᴀɴᴛᴇᴇ✨👌🏻)*
*ᴄʀᴀsʜ ᴄᴏᴜʀsᴇ.* *7 Days*
*ᴛʜᴇᴏʀʏ ,ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴀʟ ,ᴛʀᴀɪɴɪɢ & ᴄᴇʀᴛɪғɪᴄᴀᴛᴇ*

*7 ᴅᴀʏs ᴄʀᴀsʜ ᴄᴏᴜʀsᴇ ᴅᴇᴛᴀɪʟs:*👇🏻
– Aɴᴀʟᴏɢ & Digital Cᴀᴍᴇʀᴀ
– ɪᴘ ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ
– ᴡɪғɪ ɪᴘ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ
– ᴅᴠʀ , ɴᴠʀ & sʏsᴛᴇᴍ ᴄᴏɴғɪɢᴜʀᴀᴛɪᴏɴ
– ᴀʟʟ sᴇᴛᴛɪɴɢs,
– ɴᴇᴛᴡᴏʀᴋɪɴɢ
– ᴏɴʟɪɴᴇ ᴍᴏʙɪʟᴇ ᴠɪᴇᴡ & Web
– ɪɴsᴛᴀʟʟᴀᴛɪᴏɴ ᴡɪᴛʜ ᴘʀᴀᴄᴛɪᴄᴀʟ & ᴛʀᴀɪɴɪɴɢ
*Whatsapp Enquiry Link*👇🏻
https://wa.me/919745586038?text=Crash_Course

*NB: 7 ദിവസത്തെ Crash കോഴ്‌സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു site ൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു.. എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പ്…*
*കൂടാതെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ Whole sale Price നു Products കൂടാതെ ആവശ്യമായ Support , മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു*

“ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയതും കൂടുതൽ ജോലി / ബിസിനസ്സ് സാധ്യതയും ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണിത്..”
📱: *9946486038 , 8891263975*
*ᴄʀᴀsʜ ᴄᴏᴜʀsᴇs – 7 ᴅᴀʏs ᴅᴜʀᴀᴛɪᴏɴ (ᴄᴄᴛᴠ sᴜʀᴠᴇɪʟʟᴀɴᴄᴇs ᴛᴇᴄʜɴɪᴄɪᴀɴ)*

*ᴄʀᴀsʜ ᴄᴏᴜʀsᴇs – 9 ᴅᴀʏs ᴅᴜʀᴀᴛɪᴏɴ ( ᴄᴄᴛᴠ ᴛᴇᴄʜɴɪᴄᴀʟ + ʙɪᴏᴍᴇᴛʀɪᴄs ᴛɪᴍᴇ ᴀᴛᴛᴇɴᴅᴀɴᴄᴇ sʏsᴛᴇᴍs)*
_______________________________________
*വെറും 7 ദിവസം (ᴄʀᴀsʜ ᴄᴏᴜʀsᴇ)/ 3 മാസം ᴅɪᴘʟᴏᴍᴀ (ʀᴇɢᴜʟᴀʀ ᴄᴏᴜʀsᴇ) പഠനം കൊണ്ട് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഉയർന്ന വരുമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തൊയിൽ സാദ്യതയുള്ള ᴄᴄᴛᴠ & ᴅɪɢɪᴛᴀʟ sᴇᴄᴜʀɪᴛʏ sʏsᴛᴇᴍs ᴛᴇᴄʜɴɪᴄᴀʟ ᴇɴɢɪɴᴇᴇʀ ആയി മാറാᴏ…..*
*ᴇᴍ-ᴛᴇᴄʜ ᴀᴄᴀᴅᴇᴍʏ, ᴘ.ᴋ ᴛᴏᴡᴇʀ,*
*ɴɪʟᴀᴍʙᴜʀ ʀᴏᴀᴅ, ᴍᴀɴᴊᴇʀɪ.*
*ᴘʜ: 9946486038 , 8891263975*

*Whatsapp Enquiry Link*👇🏻
https://wa.me/919745586038?text=Crash_Co

Tags :